tiistai 27. helmikuuta 2024

Tehdaslistauksia ja tilastoja ennen 1800-luvun loppuosaa

Erilaisten Kansalliskirjaston digitointihakujen tuloksena on tullut eteen varhaisen 1800-luvun tehdasluetteloita, mutta kun niitä olen tarkoituksella lähtenyt hakemaan en löydä mitään. Joten aika tehdä edes puutteellinen listaus. Vastaavat tiedot ovat varmasti (tai ehkä?) jossain asiallisemmassakin paikassa, mutta toisinaan (koskaan?) ei jaksa lähteä kotikonetta kauemmaksi.

Folkwännen 7.4.1884

Statistiska Upplysningar rörande Helsingfors 1841 och 1842 (Helsingfors Tidningar 21.5.1842) ei ole varsinainen Helsingin tehtaiden listaus, mutta antaa käsityksen niiden määrästä.

Förteckning å de i Finland privilegierade och i verksamhet varande Fabriker och Manufactur-Inrättningar, classificerade efter deras olika ändamål, jemte uppgift om deras tillstånd vid slutet af år 1843 (FAT 31.12.1845) sisältää tehdaskohtaista tietoa eli ilmeisesti samaa kuin Öfversigt af Fabrikerne och Manufaktur-inrättningarne i Lander vid början af år 1844 (Borgå tidning 15.1.1845 & 18.1.1845), joka mainitsee yksittäiset yritykset, työntekijöiden määrän ja tuotannon arvon.

Sammandrag af förteckningen öfver de Hall-Rätterne i finlands Städer underlydande och i versamhet varande Fabriker och Manufactur Inrättningar, jemte öfversigt ad deras tillstånd vid slutet af år 1847 (FAT 10.10.1848) ei sisällä yrityskohtaista tietoa.

Sammandrag af förteckningen öfver de Hall-Rätterna i Finlands städer underlydande och i verksamhet varande Fabriker och Manufakturinrättningar jemte öfversigt af deras tillstrånd vid slutet af år 1849 (FAT 9.12.1850) on nimensä mukaisesti yleistilasto. Se liittyy samassa lehdessä julkaistuun tekstiin Manufaktur-Direktionens i Finland årsberättelse för åren 1848 och 1849.

Gabriel Reinin kirjassa Statistisk teckning af storfurstendömet Finland (1853) on aiempiakin vuosia kattava osio teollisuudesta. Siihen sisältyy sivulta 149 alkava maaherrojen selvitys vuoden 1850 tehtaista, joista mainitaan Uudenmaan läänin osalta luvan saantipäivä, mestarien ja työväen määrä sekä tuotannon arvo ja muista lääneistä vähemmän yksityiskohtia.

Fabriker och manufakturer i Finland år 1851 (Efter Nordiska Biet) (ÅU 5.11.1852) mainitsee suurimpia tuotantolaitoksia.

Helsingin kaupungissa ja sen seuduissa löytyviä Fabrikiä ja Käsityön laitoksia vuoden 1851 lopulla (Maamiehen ystävä 1.5.1852 ja 8.5.1852)

Fabriker och Manufakturer, underlydande Hallrätten i Helsingfors stad, år 1852. (Teknisk tidskrift 5/1853) on erittäin informatiivinen listaus Helsingistä ja muutamista lähiseudun laitoksista.

Handtverkerier och fabriker i Finland (Morgonbladet 9.11.1854) vertaa vuotta 1843 vuoteen 1853 virallisten vuosikertomuksien varassa.

Fabriker i Helsingfors under år 1855 (FAT 12.12.1856) mainitsee omistajat.

Fabriksväsendet i Finland under åren 1856 och 1857 (FAT 14.1.1859 & FAT 15.1.1859) perustuu painettuun vuosikertomukseen Manufakturdirektionens i Finland underdåniga årsberättelse för åren 1856 och 1857. Yksittäisiä tehtaita ei mainita, mutta hyvää taustoittavaa tietoa erilaisista tehtaista. Tästä on edelleen tiivistetty katsaus Teollisuudesta Suomessa (Sanomia Turusta 1.2.1859).

Manufaktur-Direktionens i Finland till Hans Kejserliga Majestät afgifna underdåniga årsberättelse för åren 1858, 1859 och 1860.

Jemförande öfversigt af Finland fabriker åren 1857 och 1860. Ströskrifter 1/1861 mainitsee kaupungit, joissa erityyppisiä tuotantolaitoksia on ollut sekä näiden työväen määrän ja tuotannon arvon.

Helsingin Fabriker och Manufakturinrättningar listataan vuoden 1861 osoitekalenterissa.

Den industriella verksamheten i Finlands hufvudstad (Helsingfors Dagblad 23.4.1862, 27.4.1863, 1.5.1863) on kriittinen katsaus Helsingistä 1860-luvun alussa kerättyyn tietoon.

Kirjassa Beskrifning öfver storfurstendömet Finland. Statistisk handbok (1864) on kvantitativisen katsauksen jälkeen listaus suurimmista tehdaslaitoksista.

Manufaktur-Direktionens i Finland till Hans Kejserliga Majestät afgifna underdåniga årsberättelse för åren 1871, 1872 och 1873

Vuonna 1871 ilmestyi ensimmäinen Finlands handelskalender, jonka tarkoituksena on listata yrityksiä. Seuraava julkaistiin vuonna 1876 ja kolmas vuonna 1883

Varhaisista Helsingin tehtaista on katsaus julkaisussa Bergh, Edv. & Forsgren, Eemil. Helsingin käsityö- ja tehdasolojen matrikkeli sekä esitys Helsingin käsityö- ja tehdasyhdistyksen toiminnasta viime vuosisadalla. Helsingin käsityö- ja tehdasyhdistys 1904. Se on kuitenkin merkittävämpi siksi, että sivuilla 153-335 (plus täydennyksiä suvulta 301 alkaen) on "Luettelo ammattienharjoittajista Helsingissä yhdeksännellätoista vuosisadalla sekä erinäisiä tietoja heistä". Silmäillessäni sitä huomasin monia puutteita eli mukana ei ollut kaikkea toimintaa eikä varsinakaan sen päättymisajankohtia. Lista on kuitenkin hyödyllinen sekä lähtökohtana että kontekstina. Julkaisuun sisältyy myös "Elämäkerrallisia tietoja Yhdistyksen valtuutetuista sekä muista luottamusmiehistä 1868-1900" sivuilla 245-300.

Ei kommentteja: