tiistai 17. elokuuta 2010

Virosta virtuaalisesti (1/3)

Jos tulisi ihan hirveä hinku nähdä 1600-luvun ruotsalaisia painotuotteita digitoituna, niin ei taitaisi tulla ensimmäiseksi mieleen hakeutua Viron arkiston verkkosivulle avaamaan linkkiä 17. sajandi (kuni 1710) trükised Ajalooarhiivi fondides. Se on kuitenkin suositeltava kohde, kunhan pystyy ylittämään kielirajan, hakutoiminnot ovat vain viroksi ja saksaksi.

Vironkielisessä versiossa voi valita kohdassa Keel Soomi ja klikata Otsi ja saa eteensä kaksi tulosta, joista vuoden 1686 kirkkolaki on ehkä hyödyllisempi. (Toinen on muistokirjoitus Kaarle XI:n kuoltua.)

Kielivalinnalla Rootsi tulee ulos 202 painatetta ja niiden myötä monipuolinen katsaus kulttuurihistoriaa. Poimintoja:
 • LOTTERIE, Som efter Hans Kongl. May:tz allernådigste tillåtelse, til de Fattigas gagn och bästa, är inrättat i Stockholm Anno 1699
 • Kongl. May:tz Förnyadhe Privilegium, för Apothekare Societeten uthi Swerige och des underliggiande Provincier, Emoot Dhe aff Quacksalvare och andra slijka inritadhe Mißbruk. Datum Stockholm den 28. Junii 1683.
 • Kongl. May.tz PLACAT, Om Fyra Almenne-Solenne Tacksäyelse-Faste och Bönedagar, som uthi innewarande åhr öfwer hela Swerige och thes underliggiande Provincier, jämwäl StoorFörstendömet Finland, sampt Est-Lijf- och Ingermanland, hållas och fijras skole (1682)
 • BÖN Wid påstående Kriegstider (1707)
 • Dhet Högloflige Ridderskapetz och Adelens RESOLUTION Och Förklaringh, Angående Ridderhuusetz uthstående Fordringar (1682)
 • Åtwarning, Uppå Hans Kongl. Maj:tz Nådigste Befallning af des Cantzlie Collegio utgången, til hämmande af inritade och föröfwade mißbruk, emot Kongl. Förordningar, angående hwarjehanda kätterska och andra skadeliga Böckers upläggiande, införande eller försälliande i Kongl. Maj:tz Rike och des tilhörige Länder och Herrskaper, wederbörande til efterrättelse (1706)
 • Siö-Lagh: Som Then Stoormächtigste Konung och Herre Her CARL then Elffte, Sweriges, Göthes och Wändes Konung, [etc.] Åhr 1667 hafwer låtit författa, Af Trycket utgå och Publicera. Nu effter mångens Begäran i mindre Format, af nyo omtryckt, Med Förökning af åtskillige Kongl. May:tz Stadgar och Förordningar. Angående Alt hwad Kiöpman, Redare, Skippare och Lodzmän, wid Skip-Farten; for In- och Utgående, böra i Acht taga
 • Kongl. May.tz Nådige RESOLUTION och Förklaring, Uppå de allmänne Beswär och Klage-Puncter, som des trogne Undersåtare aff Allmogen uti Swerige och Finland, hwilke til denne sammanskrefne Rijksdag hafwa samblade warit, Kongl. May:t igenom deras fullmächtige utstickade i underdänigheet gifwa och föredraga låtit (1689)
 • Kongl. May:tz STADGA Och FÖRORDNING, Angående Döde Hästars och andre Diurs flående och aff Wägen skaffande, så i Städarne som på Landet, samt deras Plicht och Straff, som någon för sådan Förrättning något tillwita eller förebrå (1696)
 • Kongl. May:tz FÖRBUD, Angående Införslen af Faconnerade Gull-Silfwer och Silkes Tyg och Band, sampt gemene Hattar, med allehanda slagz Knappar, Snören, Frantzar, Galoner, Spetzar och Knyttning, aff Gull, Silfwer, Silke, Trå, Redgarn, Oll och Håår giorde (1688)
 • Kongl. May:tz PÅBUDH Angående Barne-Mordh (1684)
 • Kongl. May:tz Stadga och Förbud, At inge Officerare skola af Cronones Soldater, som deras egne Drängiar, sig betiena, och därigenom hålla dem ifrån Wacht och annat Arbete; eller ock deras enskylte Drängiar uti Rullarne införa och igenom Munstringen låta passera (1692)
 • Kongl. May.tz PLACAT, Angående Ekewerkes Förbudh at förföras til fremmande Landh
  (1665)
 • Kongl: Mayst:tz PLACAT, Angående Postens richtige och obehindrade Lopp (1667)
 • Kon: May:tz til Swerige, ORDNING, Om Toback Krämerijt (1643)

Ei kommentteja: